top of page

Politica de confidențialitate


Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L., prin intermediul platformei www.luviane.ro, se angajează să facă toate demersurile necesare pentru a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor către care Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L. livrează produsele și serviciile sale. 
Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L se angajează să îți respecte dreptul la protejarea datelor personale și viața privată, în acord cu toate legile și reglementările în vigoare, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (numit și GDPR).

 

Art. 1 Termeni
Potrivit GDPR, „datele cu caracter personal” sunt acele informații care privesc o persoană fizică identificată sau identificabilă, numită și persoana vizată. Potrivit art. 4 punctul 2 din regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin „Prelucrare” se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.


Art. 2 Obiectul prelucrării datelor
Prin relația ta contractuală cu Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L. și transmiterea de către tine, din propria voință, a datelor personale (adresă poștală, sediu social, numele și prenumele reprezentantului legal al firmei, adresa de e-mail, număr de telefon), îți exprimi în mod implicit acordul ca datele tale să fie procesate de către Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L. în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). 

 

Art. 3  Date colectate și scopul în care sunt utilizate
Atunci când faci cumpărături din platforma online www.luviane.ro, ne oferi acces limitat la datele cu caracter personal, necesare strict pentru desfășurarea contractului comercial.
Datele pe care Beneficiarul le furnizează vor fi folosite de Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L. numai în următoarele scopuri:
- pentru a întocmi contractul și factura necesare prestării serviciilor de către Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L.; 
- pentru a putea procesa și livra produsele comandate;
- pentru a răspunde întrebărilor legate de produse și servicii;
- pentru a te ține la curent, prin e-mail și/sau telefon, cu noutățile Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L. (noi evenimente) și ofertele speciale și promoții, lansări de produse.

 

Art. 4 Stocarea datelor
4.1. Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L. nu va înstrăina datele tale personale către terți. Toate prelucrările de date cu caracter personal sunt supuse unor reguli stricte și sunt atent monitorizate în cadrul Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L.. Salariații și colaboratorii Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L. care accesează date cu caracter personal sunt obligați să respecte regulile de confidențialitate și sunt informați și instruiți cu privire la regulile referitoare la datele cu caracter personal.
4.2. Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L. se angajează să nu colecteze alte date decât cele necesare pentru prelucrarea determinată de scopurile colectării datelor.
4.3. Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L. nu colectează date cu caracter special, definite ca atare de Regulamentul 679/2016, precum: rasă sau origine etnică, opinii politice, religie sau convingeri, apartenenţă sindicală, caracteristici genetice, stare de sănătate sau orientare sexuală. Datele personale ale Beneficiarului nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, cum ar fi realizarea de profiluri predictoare de comportament.
4.4. În procesul de administrare a website-ului www.luviane.ro, Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L. colectează anumite informații despre persoanele fizice identificate sau care pot duce la identificarea persoanelor fizice și care sunt furnizate de Beneficiar, ca utilizator al website-ului, fie direct), fie indirect (adresa IP). Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L. poate folosi aceste informații pentru a trimite Beneficiarului informații cu privire la evenimentele sale sau despre produsele și programele Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L.. Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L. se obligă să nu înstrăineze în niciun caz aceste date către terți.
4.5. Website-ul www.luviane.ro poate colecta automat anumite tipuri de informații. Tehnologiile automate pot include utilizarea de jurnale de server web pentru colectarea adreselor IP, „cookies” și semnalizatoare web. Colectarea acestor informații va permite Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L. să înțeleagă mai bine și să îmbunătățească performanța, utilitatea și eficacitatea website-ului www.luviane.ro și să măsoare eficacitatea activităților de marketing întreprinse de Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L.. 

 

Art. 5 Păstrarea datelor și durata prelucrării 
5.1. Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L. va stoca datele personale doar pe durata de timp necesară atingerii scopurilor de prelucrare, cu respectarea legislației în vigoare. În cazul în care Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L. va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală să continue prelucrarea, va informa Beneficiarul corespunzător. De asemenea, Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L. le va păstra și dacă Beneficiarul și-a dat consimțământul în cunoștință de cauză prin care autorizează prelucrarea datelor. 
5.2. Pe toată durata procesării datelor, Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L. se asigură că mijloacele fizice și electronice adecvate sunt operaționale, pentru a preîntâmpina distrugeri ori pierderi accidentale de informație.

 

Art. 6 Drepturile Beneficiarului ca persoană vizată de prelucrarea datelor
6.1. În toate cazurile, în raport cu prelucrarea efectuată de Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L., Beneficiarul are următoarele drepturi, pe care Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L le va respecta fără întârzieri nejustificate:
- dreptul de acces la datele tale, de rectificare sau ştergerea lor;
- dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării și dreptul de a-ți retrage consimțământul cu privire la prelucrare;
- dreptul de a se opune la prelucrarea datelor. Fac excepție cazurile în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Conform legislației, orice încălcare dovedită sau suspectată a reglementărilor privind datele cu caracter personal va fi notificată prompt Autorităţii de supraveghere competente. De asemenea, Beneficiarul are posibilitatea să-și exercite dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP, prin e-mail, la anspdcp@dataprotection.ro.
6.2. Beneficiarul are dreptul să solicite informații despre datele sale cu caracter personal ori să solicite modificarea sau ștergerea lor. Pentru acest lucru, se obligă să transmită cererea sa către Luviane Atelier de Parfumerie S.R.L., la adresa de e-mail luviane.parfumerie@gmail.com.                                                                                          

bottom of page